Reklamačný poriadok

Pre reklamáciu tovaru platia príslušné ustanovenia Občianskeho a Obchodného zákonníka, ako aj Zákona na ochranu práv spotrebiteľa.

Reklamácie sú vybavované telefonicky na tel. čísle 0918 393 507 a 0917 600 647 v pracovných dňoch (pondelok – piatok), počas pracovnej doby od 7:30-16:00, e-mailom na servis@universlovakia.sk, alebo poštou na adrese: UNIVER Slovakia s.r.o., Partizánska cesta 106, 974 01 Banská Bystrica.

Ku každému tovaru je prikladaný dodací list, alebo daňový doklad - faktúra. Dodací list slúži zároveň ako záručný list, ak tento nie je priložený k tovaru samostatne.

Ak zistí kupujúci/odberateľ akýkoľvek rozdiel medzi dodacím listom a skutočne dodaným tovarom (v druhu alebo množstve), alebo neobdržal so zásielkou správne vyplnený dodací list, je povinný podať okamžite (najneskôr do 72 hodín) písomne správu adresovanú predávajúcemu. Ak tak nevykonal, vystavuje sa nebezpečiu, že mu neskôr uplatnená reklamácia nebude uznaná.

Reklamovaný tovar doručí zákazník osobne, alebo zašle na vlastné náklady a riziko na adresu prevádzky:
UNIVER Slovakia s.r.o
Partizánska cesta 106
974 01 Banská Bystrica

Tovar by mal byť v pôvodnom obale, úplnom stave s pripojenou kópiou dodacieho listu a presným popisom predmetu reklamácie.

Predávajúci po vybavení reklamácie vyzve zákazníka k odberu tovaru, prípadne ho na vlastné náklady zašle na jeho adresu.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípadoch, ktoré vyplývajú z Občianskeho alebo Obchodného zákonníka. Ide napríklad o nevhodné zaobchádzanie s tovarom, jeho mechanické poškodenie z tohto dôvodu, škody spôsobené počítačovými vírusmi, prírodnými živlami atď.

Zmeny reklamačných podmienok sú vyhradené.